ANBI

Algemene gegevens

Evangeliegemeente Ermelo
Postbus 406
3850 AK Ermelo
kerkmanager@eg-ermelo.nl
RSIN-nummer: 804022914
KvK-nummer: 54315972


Doelstelling Evangeliegemeente Ermelo

De Evangeliegemeente Ermelo is een kerkgenootschap. De gemeente is gevestigd in de burgerlijke gemeente Ermelo. De gemeente bezit als kerkgenootschap rechtspersoonlijkheid overeenkomstig artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is zodanig erkend naar Nederlands recht. De gemeente functioneert zelfstandig en is niet aangesloten bij een bovenlokaal kerkgenootschap.

De gemeente is een gemeente van Jezus Christus, een nieuwtestamentische gemeenschap van discipelen van Jezus. De gemeente is in haar identiteit een evangelisch-charismatische gemeente:

  • Evangelisch: de gemeente heeft als grondslag de Bijbel als het door de heilige Geest geïnspireerde Woord van God dat waarheid is, en aanvaardt de Bijbel als basis voor het functioneren van de gemeente en haar leden.
  • Charismatisch: de gemeente gelooft dat de heilige Geest heelt, herstelt, versterkt en vernieuwt. De heilige Geest is leidend en soms grensverleggend in de gemeente en het persoonlijke leven van haar leden.

De visie van de gemeente is om voor iedereen een bronplaats te zijn voor ontmoeting, inspiratie en toerusting.

Zondagse samenkomsten

Elke zondagmorgen vanaf 10.00 uur is een samenkomst in de aula van Christelijk College Groevenbeek, Paul Krugerweg 50, 3851 ZJ in Ermelo. Door-de-weekse activiteiten worden veelal gehouden in het "Westerhonk", Dokter Scheurerlaan 1, 3853 KA Ermelo.


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

Missie

Wij zijn geroepen om van zoekers toegewijde volgelingen van Jezus Christus te maken (Mattheus 28:16-20)

Visie

Wij zijn een bronplaats voor ontmoeting, inspiratie en toerusting (Efeze 3:14-21)

De kerk als bronplaats voor ontmoeting, inspiratie en toerusting is een middel om te groeien naar het beeld van Jezus Christus (2 Korintiërs 3:18). De kerk van Jezus Christus ontleent haar identiteit aan een diepe verbondenheid met God de Vader (huisgezin van God), God de Zoon (lichaam en bruid) en God de Heilige Geest (tempel). Steeds waar twee of drie mensen in de naam van Jezus samenkomen is Hij in ons midden (Mattheüs 18:20). Groeien naar het beeld van Jezus Christus ontstaat in de ontmoeting met God en mensen. In de ontmoeting proeven we steeds weer opnieuw het wonder van genade en de vernieuwende werking van de Heilige Geest. Door het vertellen van persoonlijke verhalen inspireren we elkaar om ons geloof concreet en toepasbaar te maken in het hier en nu. Door onderwijs en training worden we toegerust om onze relatie met God vorm te geven binnen ons gezin, werk/school en de wereld waarin we leven; dichtbij en verder weg. ‘De kerk als bronplaats voor ontmoeting, inspiratie en toerusting (visie) helpt ons om van zoekers toegewijde volgelingen van Jezus Christus te maken (missie)’

Kwaliteitskenmerken

Wij geven vorm aan de acht kwaliteitskenmerken van natuurlijke gemeente-ontwikkeling

1. Toerustend leiderschap

2. Gavengerichte bediening

3. Persoonlijk geloofsleven

4. Doelmatige structuren

5. Inspirerende samenkomsten

6. Verbindende connectgroepen

7. Missionaire grondhouding

8. Liefdevolle relaties

Cultuur

Om de missie, visie en kwaliteitskenmerken vorm te kunnen geven verlangen we naar een cultuur waarin de onderstaande streefwaarden richtinggevend zijn: We zijn missionair en gastvrij; ofwel: we verwelkomen zoekers! We zijn relationeel en contextueel; ofwel: we zijn een familie en hebben oog voor persoonlijke processen! We zijn professioneel en vrijgevig; ofwel: we gaan voor kwaliteit en betrokkenheid! Identiteit Evangeliegemeente Ermelo is een veelkleurige en pluriforme kerk. Niet alle leden denken, voelen, willen en handelen hetzelfde. We geven elkaar de ruimte om over bepaalde zaken anders te denken; je hoeft immers niet in alles eens te zijn om één te zijn (Johannes 17). Iedere leerling van Jezus Christus heeft een eigen verantwoordelijk ten opzichte van God en mensen (Romeinen 14). Wel hebben we als kerk een aantal richtinggevende uitgangspunten: wij aanvaarden de Bijbel als het woord van God, geloven in de Drie-eenheid (geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel), hebben een open avondmaal en praktiseren de geloofsdoop, investeren voortdurend in het huwelijk als heilig verbond tussen en man en vrouw en zijn betrokken bij de wereldwijde missie van God, waarin het volk Israël een bijzondere plaats inneemt. Deze uitgangspunten helpen ons om richting te geven aan ons geloof en vormen samen met de missie, visie, kwaliteitskenmerken en cultuur de identiteit van onze geloofsgemeenschap. We hanteren deze identiteit niet als een harde rand (uitsluiten), maar als heilige kern waaraan we ons leven mogen spiegelen en vormen (insluiten). Wij spreken het vertrouwen naar elkaar uit dat het Woord van God en de Heilige Geest in staat zijn om ons te leiden in de volle waarheid (Johannes 16:13) en bidden dat onze liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid (Filippenzen 1:9-10).

Middelen

De middelen waarmee de gemeente haar doel wil bereiken zijn:

a. het houden van zondagse samenkomsten en andere samenkomsten;

b. het onderhouden van de twee instellingen die Jezus aan de gemeente heeft gegeven: - de doop door onderdompeling, op grond van getuigenis van geloof; - het avondmaal.

c. het vormen van huiskringen met de leden van de gemeente;

d. het houden van Bijbelstudie, toerusting en gebed;

e. het verlenen van pastorale zorg;

f. het uitdragen van het Evangelie door zending, evangelisatie, diaconie en andere missionaire activiteiten;

g. het organiseren en opzetten van speciale activiteiten die een of meerdere doelen van de gemeente dienen.

Alle middelen die de gemeente inzet om haar doelen te bereiken, richten zich op verdieping van het geloof, verbinding in relaties en de verspreiding van het evangelie.

 

Leiding / functie van bestuurders

De gemeente wordt vertegenwoordigd door de oudstenraad. De oudstenraad is eindverantwoordelijk voor alle geestelijke, organisatorische en materiële zaken in de gemeente. De oudstenraad bestaat, naast de voorganger, uit minimaal drie tot oudste benoemde leden van de gemeente.

 

De teamleider financiën beheert alle geldelijke aangelegenheden van de gemeente. Voor het beheer daarvan legt hij/zij verantwoording af aan de oudstenraad. De inkomsten van de gemeente en haar vermogen worden gevormd door hetgeen wordt verkregen door:

a. vrijwillige bijdragen door leden;

b. collecten te houden tijdens de samenkomsten;

c. erfstellingen, legaten, schenkingen, giften en andere baten waaraan geen bezwarende lasten of verplichtingen zijn verbonden;

d. baten uit roerende en onroerende zaken;

e. opbrengsten uit sparen en beleggen;

f. ander wettige inkomsten; aanvaarding van erfstellingen mag slechts plaats vinden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.


Beloningsbeleid

De Evangeliegemeente Ermelo wordt hoofdzakelijk door vrijwilligers gedraaid die hiervoor geen geldelijke vergoeding ontvangen. Er zijn 4 parttime medewerkers in dienst (secretariaat, jeugdwerk, kinderwerk en voorganger). Drie medewerkers worden beloond op basis van door de ABC-gemeente gehanteerde loontabel "Kerkelijk werker". De voorganger wordt beloond conform de door de ABC-gemeenten gehanteerde loontabel "Voorganger".


Actueel verslag van activiteiten

 

Vanwege de Corona restricties hebben in 2020 zondagse diensten slechts plaatsgevonden tot medio maart. Daarna is een live stream opgestart. Elke zondag wordt er live voornamelijk vanuit Groevenbeek een dienst gestreamd die te zien is via YouTube of Facebook. Door Corona zijn heel veel activiteiten van de gemeente stil komen liggen. Veel vergaderingen en soms ook connectgroep-bijeenkomsten zijn digitaal gegaan. De leiding van de gemeente heeft gestimuleerd om met 2 of 3 personen bij elkaar te komen in bijvoorbeeld een triade, om zo toch zo goed mogelijk de onderlinge verbinding te onderhouden. De Kings Kids kinderdiensten (6 – 12 jaar) hebben zolang dit toegestaan was wel plaatsgevonden.

Het leiderschap van de Evangeliegemeente is in 2020 veranderd; in juni heeft er een gemeentevergadering plaatsgevonden waarin de heer Richard Santinge als voorganger is aangesteld. Hij werkt parttime. Daarnaast zijn in september 2020 5 oudsten echtparen aangesteld. Samen met Richard Santinge vormen zij het leiderschap van de gemeente.


Financiele verantwoording


Baten en lasten 2023:

Toelichting:

Afgelopen jaar hebben we een stap in geloof gezet voor wat betreft onze inkomsten. Hoewel we een behoorlijke toename van de inkomsten zagen was het lager dan begroot.

Aan de uitgaven kant hebben we iets minder uitgegeven dan we hadden begroot. Dit bedrag was wel hoger dan in 2022 wat met name komt door vernieuwing van elektronica ten behoeve van onze samenkomsten en de bijbehorende livestream.

Doordat de uitgaven zoals begroot waren maar de inkomsten achterbleven hebben we toch een negatief resultaat, deze is ten laste van de reserve geboekt.

Voor komend jaar verwachten we dat de groei in inkomsten door zal zetten. Ook aan de uitgaven kant verwachten we een toename. Simpel door het feit dat alles duurder is geworden maar met name door de toename van de salariskosten door procentuele verhoging (compensatie inflatie) en door een toename van contracturen.