onze identiteit

De Evangeliegemeente Ermelo (EGE) is een enthousiaste gemeente, die inzet op groeien in onze relatie met Jezus en met elkaar.

We verlangen ernaar om een gemeente te zijn met een warme en welkome uitstraling. Gebaseerd op Gods Woord en geleid door Zijn Heilige Geest. Onze gemeente bestaat sinds 1976 en is in de afgelopen 45 jaar uitgegroeid tot een gemeenschap van ongeveer 500 mensen.

missie

Onze missie is: Wij zijn geroepen om van zoekers toegewijde volgelingen van Jezus Christus te maken. (naar Mattheus 28:16-20)

visie

De visie van de EGE is om 'voor iedereen een bronplaats te zijn voor ontmoeting, inspiratie en toerusting' (naar Efeze 3:14-21)

De kerk is een middel om te groeien naar het beeld van Jezus Christus (2 Korintiërs 3:18). Groeien naar het beeld van Jezus ontstaat in onze ontmoeting met God en mensen. In die ontmoeting proeven we steeds weer opnieuw het wonder van Gods genade en vernieuwing door de Heilige Geest.

Onze visie helpt ons om van zoekers toegewijde volgelingen van Jezus Christus te maken (onze missie). 

cultuur

De EGE is een evangelisch-charismatische gemeente, en we weten ons verbonden met alle christenen die Jezus Christus van harte liefhebben. 

Wij zijn een veelkleurige gemeente. Niet alle leden denken, voelen, willen en handelen hetzelfde. We geven elkaar de ruimte om over bepaalde zaken anders te denken; je hoeft het immers niet in alles met elkaar eens te zijn om één te zijn (Johannes 17). Iedere leerling van Jezus heeft een eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van God en mensen (Romeinen 14).

uitgangspunten

Wel hebben we als kerk een aantal richtinggevende uitgangspunten:

 • we aanvaarden de Bijbel als het woord van God
 • we geloven in de Drie-eenheid (geloofsbelijdenis van Nicea-Contantinopel)
 • we hebben een open avondmaal en praktiseren de geloofsdoop
 • we eren het huwelijk als heilig verbond tussen en man en vrouw
 • we zijn betrokken bij de wereldwijde missie van God, waarin het volk Israël een bijzondere plaats inneemt.

Deze uitgangspunten helpen ons om richting te geven aan ons geloof en vormen samen met de missie, visie, kwaliteitskenmerken en cultuur de identiteit van onze geloofsgemeenschap.

We hanteren onze identiteit niet als een harde rand (uitsluiten), maar als heilige kern waaraan we ons leven mogen spiegelen en vormen (insluiten) en zo mensen liefdevol mogen verwelkomen. 

een veilige kerk

We vinden het belangrijk om te werken aan een cultuur waarin iedereen zich geliefd en gezien voelt: de kerk als veilige plaats voor iedereen. We hebben een aantal zaken ingesteld die dit ondersteunen:

 • een Raad van Toezicht, als spiegel, vraagbaak en vertrouwenspersoon voor het OudstenTeam;
 • toepassing privacy richtlijnen van de AVG;
 • invoering van Verklaring Onbesproken Gedrag voor kinder-, pastoraal-, en jeugdwerkers;
 • een beleid rondom het onderwerp relatie-ethiek, waarbij we de bijbel als uitgangspunt nemen. In gesprek met betrokkenen willen we daarbij voor iedere situatie tot maatwerk komen;
 • KerkHulpVerleners organisatie en -ontruimingsplan;
 • aansluiting bij Stichting Evangelisch Meldpunt om betrouwbaarheid van leidinggevenden te bevorderen, en misbruik te adresseren;
 • het instellen van vertrouwenspersonen in het kader van bovenstaande (SEM).

zie hiervoor ook onderstaand 'beleid ongewenst gedrag'

beleid ongewenst gedrag

Mocht je zorgen hebben over ongewenst gedrag, bijvoorbeeld lichamelijk, seksueel, emotioneel of verbaal, blijf er dan niet mee rondlopen. Neem contact op met de leider van de groep waar je bij hoort, bv. je Connectgroepleider of Teamleider, of - als dit niet mogelijk is - met een Oudste.  Uiteraard gaan zij allen hier vertrouwelijk mee om.

Wanneer bovengenoemde niet tot tevredenheid leidt, of als er een andere reden is waarom je bovengenoemde personen niet wilt/kunt benaderen, neem dan contact op met de interne vertrouwenspersonen (echtpaar). Hen kun je kunt benaderen als je te maken krijgt met ongewenst gedrag of een vorm van misbruik binnen de EGE. Ze staan open voor jouw verhaal en kunnen je adviseren hoe hiermee om te gaan. De interne vertrouwenspersonen hebben geen leidersrol in de gemeente.  Je kunt hen bereiken op: vertrouwenspersoon@eg-ermelo.nl en/of 0341-558246.

De EGE is aangesloten bij Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM).  Met klachten over misbruik kan je ook terecht bij het externe, landelijke, SEM-meldpunt. SEM heeft een dubbele doelstelling: (1) de betrouwbaarheid bevorderen van leidinggevenden en (2) recht doen en hulp verlenen bij vormen van misbruik. Het gaat daarbij niet alleen om seksuele intimidatie en seksueel misbruik, maar ook machts- en/of financieel misbruik. 

SEM is op werkdagen te bereiken van 9.00 - 17.00 uur via het telefoonnummer: 085 - 488 14 40.  Voor meer informatie over SEM, klik hier.