onze identiteit

De Evangeliegemeente Ermelo (EGE) is een enthousiaste gemeente, die inzet op groeien in onze relatie met Jezus en met elkaar.

We verlangen ernaar om een gemeente te zijn met een warme en welkome uitstraling. Gebaseerd op Gods Woord en geleid door Zijn Heilige Geest. Onze gemeente bestaat sinds 1976 en is in de afgelopen 45 jaar uitgegroeid tot een gemeenschap van ongeveer 500 mensen.

missie

Onze missie is: Wij zijn geroepen om van zoekers toegewijde volgelingen van Jezus Christus te maken. (naar Mattheus 28:16-20)

visie

De visie van de EGE is om 'voor iedereen een bronplaats te zijn voor ontmoeting, inspiratie en toerusting' (naar Efeze 3:14-21)

De kerk is een middel om te groeien naar het beeld van Jezus Christus (2 Korintiërs 3:18). Groeien naar het beeld van Jezus ontstaat in onze ontmoeting met God en mensen. In die ontmoeting proeven we steeds weer opnieuw het wonder van Gods genade en vernieuwing door de Heilige Geest.

Onze visie helpt ons om van zoekers toegewijde volgelingen van Jezus Christus te maken (onze missie). 

cultuur

De EGE is een evangelisch-charismatische gemeente, en we weten ons verbonden met alle christenen die Jezus Christus van harte liefhebben. 

Wij zijn een veelkleurige gemeente. Niet alle leden denken, voelen, willen en handelen hetzelfde. We geven elkaar de ruimte om over bepaalde zaken anders te denken; je hoeft het immers niet in alles met elkaar eens te zijn om één te zijn (Johannes 17). Iedere leerling van Jezus heeft een eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van God en mensen (Romeinen 14).

uitgangspunten

Wel hebben we als kerk een aantal richtinggevende uitgangspunten:

 • we aanvaarden de Bijbel als het woord van God
 • we geloven in de Drie-eenheid (geloofsbelijdenis van Nicea-Contantinopel)
 • we hebben een open avondmaal en praktiseren de geloofsdoop
 • we eren het huwelijk als heilig verbond tussen en man en vrouw
 • we zijn betrokken bij de wereldwijde missie van God, waarin het volk Israël een bijzondere plaats inneemt.

Deze uitgangspunten helpen ons om richting te geven aan ons geloof en vormen samen met de missie, visie, kwaliteitskenmerken en cultuur de identiteit van onze geloofsgemeenschap.

We hanteren onze identiteit niet als een harde rand (uitsluiten), maar als heilige kern waaraan we ons leven mogen spiegelen en vormen (insluiten) en zo mensen liefdevol mogen verwelkomen. 

een veilige kerk

We vinden het belangrijk om te werken aan een cultuur waarin iedereen zich geliefd en gezien voelt: de kerk als veilige plaats voor iedereen. We hebben een aantal zaken ingesteld die dit ondersteunen:

 • een Raad van Toezicht, als spiegel, vraagbaak en vertrouwenspersoon voor het Oudsten Team
 • toepassing privacy, richtlijnen van de AVG
 • invoering van Verklaring Omtrent Gedrag voor kinder-, pastoraal-, en jeugdwerkers
 • een beleid rondom het onderwerp relatie-ethiek, waarbij we de bijbel als uitgangspunt nemen. In gesprek met betrokkenen willen we daarbij voor iedere situatie tot maatwerk komen
 • KerkHulpVerleners organisatie en -ontruimingsplan
 • aansluiting bij Stichting Evangelisch Meldpunt om betrouwbaarheid van leidinggevende te bevorderen, en misbruik te adresseren
 • het instellen van vertrouwenspersonen