Geloven

De Evangeliegemeente Ermelo is niet bij een kerkgenootschap aangesloten, maar is een zelfstandige lokale gemeente. Wij willen gemeente zijn op basis van Gods Woord en de leiding van Zijn Geest. Belangrijker dan onze eigenheid is dat wij ons aansluiten bij de kern van het evangelie zoals deze te vinden is in de Bijbel en door de eeuwen heen onveranderd is gebleven.

Wij geloven in...

God als Vader, Zoon en Geest
God maakt zich bekend als Enige en Unieke God: Vader, Zoon en Geest.

De Bijbel
God openbaart zichzelf in de Bijbel, het boek waarvan de auteurs door God zelf geïnspireerd werden.

De zonde
Ieder mens maakt fouten. Deze zonde brengt scheiding met God en plaatst ieder onder het komende oordeel. 

Jezus Christus
Jezus was God en mens tegelijk. Jezus stierf aan het kruis en betaalde met Zijn dood voor de schuld van alle mensen.

De verlossing
Wie vertrouwt op Jezus‘ verlossing mag leven in vrede met God en uitzien naar eeuwig leven met Hem.

De heilige Geest
De heilige Geest is overtuigt mensen en geeft vanaf hun bekering vrede, kracht en wijsheid.

De gemeente
De gemeente is dus geen vereniging of menselijke organisatie, maar een creatie van God zelf; de plek waar christenen samen komen om te aanbidden en te groeien.

Het discipelschap
Jezus heeft kort voor Zijn hemelvaart de apostelen opgedragen alle volken, dus alle mensen, tot Zijn discipelen te maken.

Het gebed
Gebed is een uiting van verlangen om God te zoeken, te ontmoeten, te spreken en Hem te aanbidden.

De doop
Door de doop getuigt een volwassene van zijn geloof door zich te identificeren met Jezus’ dood en opstanding.

Het avondmaal
Het avondmaal is een gedachtenismaal; we gedenken en vieren wat Jezus voor ons heeft gedaan en verwachten Zijn wederkomst.

De hoop
Jezus heeft Zijn gemeente niet zonder hoop achtergelaten. De hoop die God ons geeft stelt ons leven in een totaal nieuw daglicht.

 

 


Hierin streven wij naar...

Eenheid in wat belangrijk is
Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. (Efeze 4:3-6)

Vrijheid in wat persoonlijk is
Aanvaardt mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof gaat alleen zijn eigen meester aan - en hij zal volharden, want de Heer heeft de macht hem dat te laten doen. Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God. Gelukkig is wie zich niet schuldig voelt over zijn overtuiging. (Romeinen 14:1, 4, 12, 22)

Liefde als basis voor alles
Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. (1 Korinthe 13:2)


 

EGE-er worden?

Wil je EGE-er worden of denk je hierover na? Dan nodigen wij je van harte uit om mee te doen aan de invoegkring. Dit is een gezellige kring waarin we elkaar leren kennen en wij je vertellen waar de Evangeliegemeente Ermelo voor staat.