waar geloven wij in

De Evangeliegemeente Ermelo is een zelfstandige lokale gemeente.

De Evangeliegemeente Ermelo is niet aangesloten bij een landelijk overkoepelende organisatie. Wij erkennen de Bijbel als het Woord van God en we willen ons in ons gemeente-zijn laten leiden door de Heilige Geest.

wij geloven in...

Vader, Zoon en Geest  God maakt zich bekend als enige en unieke God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

De Bijbel  God openbaart zichzelf in de Bijbel, het boek waarvan de auteurs door God zelf geïnspireerd werden.

Zonde  Ieder mens maakt fouten. Deze zonde brengt scheiding met God en plaatst ieder onder het komende oordeel.

Jezus Christus  Jezus was God en mens tegelijk. Jezus stierf aan het kruis en betaalde met Zijn dood voor de schuld van alle mensen.

De verlossing  Wie vertrouwt op Jezus‘ verlossing mag leven in vrede met God en mag eeuwig leven met Hem.

De Heilige Geest  De Heilige Geest overtuigt mensen en geeft vanaf hun bekering vrede, kracht en wijsheid.

De gemeente  De gemeente is geen vereniging of menselijke organisatie, maar een creatie van God zelf; de plek waar christenen samenkomen om te aanbidden en te groeien in geloof.

Het discipelschap  Jezus heeft kort voor Zijn hemelvaart de apostelen opgedragen alle volken, dus alle mensen, tot Zijn discipelen te maken.

Het gebed  Gebed is een uiting van verlangen om God te zoeken, te ontmoeten, te spreken en Hem te aanbidden.

De doop  Door zich te laten dopen geeft een volwassene publiekelijk blijk van zijn geloof.

Het avondmaal  Als we avondmaal vieren denken we terug aan wat Jezus voor ons heeft gedaan en verwachten Zijn wederkomst.

Hoop  Jezus heeft Zijn gemeente niet zonder hoop achtergelaten. De hoop die God ons geeft zet ons leven in een totaal nieuw daglicht.

 

en daarom streven wij naar...

Eenheid in wat wezenlijk is

Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. (Efeze 4:3-6)

Vrijheid in het overige

Aanvaardt mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof gaat alleen zijn eigen meester aan - en hij zal volharden, want de Heer heeft de macht hem dat te laten doen. Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God. Gelukkig is wie zich niet schuldig voelt over zijn overtuiging. (Romeinen 14:1, 4, 12, 22)

Liefde als basis voor alles

Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. (1 Korinthe 13:2)