Tekst van de week


Hieronder vindt u alle tekstgedeelten die eerder zijn gebruikt. Ze verschijnen in de kopregel van het wekelijkse 'Koeriertje' en ook op de site.

Hopelijk spreekt deze tekst u aan. Ze zijn niet zomaar willekeurig gekozen. De redactie selecteert deze teksten na gebed.

Zoekt u ook een Bijbel leesrooster? Kijk dan eens bij het Bijbelgenootschap. Hebt u liever een boekje in handen? Dan is Leidraad van het IBB een aanrader.

335 items worden weergegeven
Tekst van de weekBijbeltekstDatumStartpagina
Sorteren 
 
Sorteren 
 
Sorteren 
 
Sorteren 
 
Tekst van de weekBijbeltekstDatumStartpagina
Wie bij U hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk zijn, wie van U hun redding verwachten zullen steeds weer zeggen: 'Groot is de Heer.” Psalm 40:17 27 mei 2018  
Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. Rom. 15:13 20 mei 2018  
U Heer, U weigert mij Uw ontferming niet, Uw liefde en Uw trouw zullen mij steeds bewaren. Psalm 40:12 13 mei 2018  
Heer, onze Heer, hoe machtig is Uw naam op heel de aarde. Psalm 8:2 6 mei 2018  
Wie zou U, Heer, niet vereren, Uw naam niet prijzen? Want U alleen bent heilig. Openb. 15:4a 29 april 2018  
Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden, Ja, wacht op de Heer Psalm 27:14 22 april 2018  
Laat het licht van Uw gelaat over mij schijnen, onderwijs uw dienaar in Uw wetten Psalm 119:135 15 april 2018  
En toen Hij (Jezus) naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd Hij een bron van eeuwige redding. Hebr. 5:9 8 april 2018  
Hij (Jezus) is het die verzoening brengt voor onze zonden (Israel), en niet alleen die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld (wij). 1 Joh 2:2 1 april 2018  
Houdt vast aan het geloof en aan de liefde die in Messias Jezus zijn. Bewaar door de Heilige geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd. 2 Tim 1:13 25 maart 2018  
Laten de woorden van mijn mond U behagen, De overpeinzingen van mijn hart U bekoren, Heer, mijn rots en mijn verlosser. Psalm 19:15 18 maart 2018  
Wijs mij de weg van Uw waarheid en onderricht mij, Want U bent de God die mij redt, op U blijf ik hopen, elke dag weer. Psalm 25:5 11 maart 2018  
Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen, de zee bruisen en alles wat daar leeft. Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit, laat alle bomen jubelen voor de Heer, want Hij is aantocht, in aantocht is Hij als rechter van de aarde. Ps. 96: 11-13 4 maart 2018  
Wij verwachten vol verlangen de Heer, Hij is onze hulp en ons schild. Ja, om Hem is ons hart verblijd, op Zijn heilige naam vertrouwen wij. Ps. 33: 21 en 22 25 februari 2018  
Zing voor de Heer een nieuw lied, zing voor de Heer heel de aarde. Zing voor de Heer, prijs Zijn naam, verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt. Ps. 96:1 en 2 18 februari 2018  
Wie bij U hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk zijn, Wie van U hun redding verwachten zullen steeds weer zeggen: “Groot is de Heer.” Ps. 40:17 11 februari 2018  
Zo zal Hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk Zijn genade is, hoe goed Hij voor ons is door Jezus Messias. Ef. 2:7 4 februari 2018  
Juich de Heer toe, heel de aarde, dien de Heer met vreugde, kom tot Hem met jubelzang. Psalm 100:1-2 28 januari 2018  
De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor Zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Messias, onze Heer, Hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, voor alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Judas:24-25 21 januari 2018  
Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardige, vreugde voor de oprechten van hart. Verheug U, rechtvaardigen, in de Heer, en breng hulde aan Zijn heilige naam. Psalm 97:11-12 14 januari 2018  
'Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot Zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.' Titus 1: 14 7 januari 2018  
‘Geprezen zij God, de Heer, de God van Israel. Hij doet wonderen, Hij alleen. Geprezen zij Zijn luisterrijke naam, voor eeuwig. Moge Zijn luister de hele aarde vervullen. Amen, Amen!' Ps. 72: 18 en 19 31 december 2017  
Simeon profeteert: 'Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israel, Uw volk’ Luc 2:30-32 24 december 2017  
Jezus zei: 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft het licht dat leven geeft.' Joh. 8:12 17 december 2017  
De engel zegt tegen Maria: "Hij (Jezus) zal een groot man worden en de Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer zal Hem de troon van Zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jacob en aan Zijn koningschap zal geen einde komen" Luc.1:32 en 33 10 december 2017  
Hij heeft gedacht aan Zijn liefde en trouw voor het volk van Israël. De einden der aarde hebben het gezien: de overwinning van Onze God. Juich de HEER toe, heel de aarde, juich en jubel. Zing het uit. psalm 98: 3 en 4 3 december 2017  
Alle engelen... bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God met de woorden: 'Amen! Lof, majesteit, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.' Openb. 7:11 en 12 26 november 2017  
Gelukkig de mens met ontzag voor de Heer en met liefde voor Zijn geboden psalm 112:1 19 november 2017  
Maar voor jullie die ontzag voor Mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Maleachi 3:20a 12 november 2017  
Jezus zei tegen hen: Wanneer jullie bidden, zeg dan: "Vader, laat Uw naam geheiligd worden en laat Uw koninkrijk komen." Lucas 11:2 5 november 2017  
Maar Jezus zei: "Gelukkiger zijn zij die naar het Woord van God luisteren en ernaar leven." Lucas 11:28 29 oktober 2017  
Ik zie uit naar de Heer, mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar Zijn Woord. Psalm 130:5 22 oktober 2017  
Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven Kolossenzen 3:13 15 oktober 2017  
De naam van de Heer is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar Spreuken 18:10 8 oktober 2017  
Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here Psalm 34:20 1 oktober 2017  
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tot Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw Psalm 91:1 24 september 2017  
Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!  Psalm 133:1 10 september 2017  
Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.  1 Petrus 3:8 3 september 2017  
Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. 2 Korintiërs 1:3,4 27 augustus 2017  
De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand: overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden. Psalm 121:5,6 20 augustus 2017  
Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in Zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.  1 Petrus 1:3 13 augustus 2017  
We willen jullie vertellen over het Levende Woord. Het Levende Woord was er al vanaf het begin. We hebben Hem gehoord, met onze eigen ogen gezien en met onze eigen handen gevoeld. 1 Johannes 1:1 6 augustus 2017  
Moet je door het water gaan – ik ben bij je; of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien. Jesaja 43:2 30 juli 2017  
Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg. Spreuken 3:6 23 juli 2017  
Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. Psalm 32:8 16 juli 2017  
Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht. Nehemia 8:10b 9 juli 2017  
Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat. Genesis 28:15a 2 juli 2017  
Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.  Psalm 147:3 25 juni 2017  
Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.  Jakobus 1:5 18 juni 2017  
Wie dorstig zijn, zal ik verkwikken; wie uitgeput zijn, geef ik kracht. Jeremia 31:25 11 juni 2017  
U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met 'Abba, Vader'. Romeinen 8:15 4 juni 2017  
Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Hebreeen 10:24, 25 28 mei 2017  
De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? Psalm 27:1 21 mei 2017  
Want het woord van God is vol leven en kracht. En het is scherper dan het scherpste zwaard. Het dringt zó diep in ons door, dat het ziel en geest van elkaar kan scheiden. Het laat ons zien wat er in ons is, al zit het nóg zo diep verborgen. Het brengt onze diepst verborgen gedachten en plannen aan het licht. Hebreeën 4:12 14 mei 2017  
Het dal van Achor (van het ongeluk) maak ik tot een poort van hoop. Hosea 2:17b 7 mei 2017  
Maak je nergens zorgen over, maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank Hem ook voor alles. Filippenzen 4:6 30 april 2017  
Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen. –  Openbaring 3 : 11 23 april 2017  
Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing Jesaja 53:4-5 16 april 2017  
En Hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Efeziërs 4:11-13 9 april 2017  
Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon. Psalm 37:5,6 2 april 2017  
Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Matteus 6:34a 26 maart 2017  
Maar nu weet ik mij altijd bij U, U houdt mij aan de hand. Psalm 73:23 19 maart 2017  
De HEER, je God, zal in je midden zijn, Hij is de held die je bevrijdt. Sefanja 3:17 12 maart 2017  
Wees stil en weet dat Ik God ben Psalm 46 5 maart 2017  
Wat de Geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is, door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. Romeinen 1:4 26 februari 2017  
Hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, zal ons kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Romeinen 8:39 19 februari 2017  
Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Matteus 6:20,21 12 februari 2017  
Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen. Psalm 118:24 5 februari 2017  
God, de HEER, is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten snel als hinden, Hij laat mij over mijn bergen gaan. Habakuk 3:19 29 januari 2017  
Zoek steun bij de Heer, dan ben je veilig. Vertrouw op de Heer, dan blijft het vrede. Jesaja 26:3 22 januari 2017  
'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.'  Lucas 10:27 15 januari 2017  
Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. Psalm 119:105 8 januari 2017  
En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Matteus 28:20 1 januari 2017  
Kijk hier naar uit: een maagd zal zwanger worden en een zoon krijgen. Ze zullen hem Immanuel noemen, Hebreeuws voor “God is met ons”.  Matth 1:23 25 december 2016  
"Wij verwachten vol verlangen de Heer. Hij is onze hulp en schild"  Psalm 33:20 18 december 2016  
Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot Zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen. Titus 2:14 11 december 2016  
Dit is wat de Heer me in het dal liet zien. Ik zag het vóór me, als in een droom. Mensen, waarom klimmen jullie op de daken van jullie huizen? Wat is er aan de hand?  Jesaja 22:1 4 december 2016  
Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen”.  Spreuken 16:9 27 november 2016  
Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. 1 Johannes 3:1a 20 november 2016  
Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israel. Psalm 121:3,4 13 november 2016  
Is er ook maar iets voor de HEER onmogelijk?  Genesis 18:14 6 november 2016  
De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven, de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid. Psalm 121:7,8 30 oktober 2016  
Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest Efeziers 3:14-16 23 oktober 2016  
We hebben dus deze drie dingen: geloof, hoop en liefde. Maar de belangrijkste van deze drie is de liefde. 1 Korinthiers 13:13 16 oktober 2016  
Behoed mij, God, ik schuil bij U. Ik zeg tot de HEER: 'U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat U te boven.' Psalm 16:1,2 9 oktober 2016  
En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. 2 Kronieken 7:14 2 oktober 2016  
Want wie mij vindt, vindt het leven, en ontvangt de gunst van de HEER. Spreuken 8:35 25 september 2016  
Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen. Psalm 23:6 18 september 2016  
Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Jakobus 5:16b 11 september 2016  
Wie mij liefheeft, heb ik ook lief, wie mij zoekt, zal mij vinden. Spreuken 8:17 4 september 2016  
God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. Romeinen 3:22 28 augustus 2016  
God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Genesis 1:31a 14 augustus 2016  
Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen.  Psalm 91:14,15 7 augustus 2016  
Ik heb je altijd liefgehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen. Jeremia 31:3b 31 juli 2016  
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven. Spreuken 4:23 24 juli 2016  
Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg, hield uw trouw mij staande, HEER. Toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel. Psalm 94:18,19 17 juli 2016  
In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen en maakt je tot een licht voor alle volken. Jesaja 42:6 10 juli 2016  
Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt. Psalm 34:9 3 juli 2016  
Ontzag voor de HEER beschermt je leven, je kunt rustig gaan slapen, er overkomt je niets. Spreuken 19:23 26 juni 2016  
En hetzij dat een lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat een lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede 1 Korinthiërs 12:26 19 juni 2016  
Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Matteus 6:34a 12 juni 2016  
Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. 1 Johannes 4:12b 5 juni 2016  
Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt. Jeremia 17:10a 29 mei 2016  
Om het nieuwe verbond te dienen, niet dat van de letter van de wet, maar dat van de Geest 2 Korintiërs 3: 6, 8 22 mei 2016  
Wanneer de Pleitbezorger komt die Ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over Mij getuigen. Johannes 15:26 15 mei 2016  
waar de Geest van de HEER is, daar is vrijheid.  2 Korintiërs 3:17b 8 mei 2016  
Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!  Jesaja 43:1  1 mei 2016  
Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen. Openbaring 3:11 24 april 2016  
U, HEER, mijn God, hebt me zo'n grootse toekomst beloofd. U alleen bent God, Uw woorden zullen zeker in vervulling gaan. 2 Samuel 7:28 17 april 2016  
Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven Johannes 14:6 10 april 2016  
Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.  1 Johannes 4:16 3 april 2016  
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid, Amen. Matteus 6: 13 Herziene statenvertaling 27 maart 2016  
Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. Matteus 18:20 20 maart 2016  
U bent mijn lamp, HEER, u, HEER, verlicht mijn duisternis. 2 Samuel 22:29 13 maart 2016  
Hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid.' Openbaring 1:17 6 maart 2016  
God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. 2 Timoteüs 1:7 28 februari 2016  
Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 121:2 21 februari 2016  
Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar – zegt de HEER, die zich over je ontfermt.  Jesaja 54:10 14 februari 2016  
Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen.  Handelingen 1:8 7 februari 2016  
"Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was." Markus 1:34 31 januari 2016  
Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden. Mattheüs 7:8 24 januari 2016  
God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Psalm 46:2 10 januari 2016  
Maar ik vertrouw op U, o HEERE! Ik zeg: Gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in Uw hand.  Psalm 31:15,16  3 januari 2016  
Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik'  Psalm 91:1,2 27 december 2015  
Voor de bergen ontstonden, voor U de aarde schiep, was U al God. U bent God, alle eeuwen door.  Psalm 90:2 20 december 2015  
De HEER zal je voortduren leiden, hij zal je verkwikken in dorre streken, hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Jesaja 58:11 13 december 2015  
Want de Vader zelf heeft jullie lief. Johannes 16:27a 6 december 2015  
Van oudsher is God een schuilplaats, zijn armen dragen u voor eeuwig. Deuteronomium 33:27 29 november 2015  
Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Psalm 23:2,3 22 november 2015  
Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Romeinen 8:38,39 15 november 2015  
Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Johannes 17:3 8 november 2015  
Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. Spreuken 3:5,6 1 november 2015  
U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart. 1 Petrus 5:7 25 oktober 2015  
Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis. Jesaja 43:19 11 oktober 2015  
Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn.  1 Timoteüs 6:7-8 4 oktober 2015  
Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Psalm 16:8 27 september 2015  
Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg, die onwankelbaar vast staat voor eeuwig. Zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de HEER zijn volk van nu tot in eeuwigheid Psalm 125:1,2 20 september 2015  
Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij Jozua 1:9 13 september 2015  
Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Psalm 23:4 6 september 2015  
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.  Johannes 14:27 30 augustus 2015  
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. Johannes 14:1 16 augustus 2015  
Zing voor de HEER een nieuw lied: wonderen heeft hij verricht. Zijn rechterhand heeft overwonnen, zijn heilige arm heeft redding gebracht. Psalm 98:1 9 augustus 2015  
“Dit zegt de HEER, de God van je voorvader David: Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Welnu, ik zal je genezen. 2 Koningen 20:5b 2 augustus 2015  
Hij leidde mij weg uit de nood en gaf mij ruimte, bevrijdde mij, omdat hij mij liefhad. Psalm 18:20 26 juli 2015  
ik vergeet jou nooit. Jesaja 49:15b 19 juli 2015  
Alles wat adem heeft, loof de HEER, Halleluja!. –  Psalm 150:6 12 juli 2015  
want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer. Psalm 25:5 5 juli 2015  
Het is de God van de hemel die ons doet slagen. Nehemia 2:20a 28 juni 2015  
Bij U kan ik schuilen en U beschermt mij. Ik verwacht het van uw beloften.  Psalm 119:114 21 juni 2015  
uw gerechtigheid is als de machtige bergen, uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan: u, HEER, bent de redder van mens en dier. Psalm 36:7 14 juni 2015  
Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen. 2 Tessalonicenzen 3:16 7 juni 2015  
Want het is de HEER die wijsheid schenkt, Zijn woorden bieden kennis en inzicht  Spreuken 2:6 31 mei 2015  
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Filippenzen 4:6,7 24 mei 2015  
gebroken mensen is de HEER nabij, hij redt wie zwaar wordt getroffen. Psalm 34:19 17 mei 2015  
De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen. Deuteronomium 31:8 10 mei 2015  
Vertrouw altijd op de HEER, alleen op hem, want de HEER is een rots sinds mensenheugenis. Jesaja 26:4 3 mei 2015  
Laat mij altijd wonen in uw tent, veilig verscholen onder uw vleugels Psalm 61:5 26 april 2015  
Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Matteüs 6:26 19 april 2015  
Je zult veilig je weg kunnen gaan, nergens zul je struikelen. Spreuken 3:23 12 april 2015  
"Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest." -  Johannes 19:30 5 april 2015  
Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen.  Johannes 16:33 29 maart 2015  
Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, ik zal je steunen en beschermen. --  Jesaja 46:4  22 maart 2015  
U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, HEER, u bezit het koningschap en de heerschappij. 1 Kronieken 29:11 15 maart 2015  
want Hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. 1 Johannes 4:4b 8 maart 2015  
Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. --  Kolossenzen 4:2 22 februari 2015  
God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Jesaja 12:2 15 februari 2015  
Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest. Romeinen 15:13 8 februari 2015  
Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden.  2 Timotheüs 4:7 1 februari 2015  
Hij zij: 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.' Johannes 8:12b 18 januari 2015  
Ik ga rustig liggen en slaap vredig in, ik weet dat alleen U mij beschermt, Here! Psalm 4:9 11 januari 2015  
Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.  Jesaja 43:18-19 4 januari 2015  
Maar ik vertrouw op U, HEER, ik zeg: U bent mijn God, in uw hand liggen mijn lot en mijn leven. Psalm 31:15, 16a 28 december 2014  
Van deze dag aan zal ik zegenen  Hag 2: 20b 21 december 2014  
Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Jesaja 41:10 14 december 2014  
en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. 2 Korintiërs 3:17b 7 december 2014  
Ik vertrouw op uw liefde: mijn hart zal juichen omdat u redding brengt, ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen. Psalm 13:6 30 november 2014  
Altijd als ik roep, bent u nabij; u zegt mij: ‘Wees niet bang.’ Klaagliederen 3:57 23 november 2014  
Al ben ik gevallen, ik sta op, al is het donker om mij heen, de HEER is mijn licht. Micha 7:8b 16 november 2014  
Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, HEER, mijn rots, mijn verlosser.  Psalm 19:15  9 november 2014  
U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij. Uw hand rust op mij. Psalm 139:5 2 november 2014  
of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer.  Romeinen 14:8b 26 oktober 2014  
Ik ben de HEER, jullie God, die jullie leidt op de weg die je gaat. Jesaja 48:17b 19 oktober 2014  
wie op de HEER vertrouwt, is gelukkig.  Spreuken 16:20b 12 oktober 2014  
De HEER waakt over wie hem liefhebben Psalm 145:20a 5 oktober 2014  
Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je! Jesaja 43:4a 28 september 2014  
Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop. Psalmen 119:114 21 september 2014  
Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Romeinen 8:31 14 september 2014  
De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt. Jesaja 26:3 7 september 2014  
De God die mijn sterke vesting is baant een volmaakte weg voor mij. 2 Samuel 22:33 31 augustus 2014  
Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput. Jesaja 40:31 24 augustus 2014  
'Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’ Openbaring 1:8 17 augustus 2014  
Verhef u, God, spreek recht op aarde, alle volken behoren u toe.  Psalm 82:8 10 augustus 2014  
Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Hebreeën 4:12 3 augustus 2014  
Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER. Psalm 9:11 27 juli 2014  
Van ver ben ik naar je toe gekomen. Ik heb je altijd liefgehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen. Jeremia 31:3 20 juli 2014  
Jezus zegt: 'Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.' Johannes 10:11 13 juli 2014  
Er is vreugde bij allen die schuilen bij u, eeuwige jubel omdat u hen beschermt. Psalm 5:12a 6 juli 2014  
Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen! Daar geeft de HEER zijn zegen: leven voor altijd. Psalm 133:1, 3b 22 juni 2014  
Toen de farizese schriftgeleerden zagen dat hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen: ‘Eet hij met tollenaars en zondaars?’ Jezus hoorde dit en zei tegen hen: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’ --  Marcus 2:16-17  15 juni 2014  
Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn. --  1 Korintiers 15:58 8 juni 2014  
“Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.  Numeri 6: 24-26 1 juni 2014  
  1 juni 2014  
Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. - Romeinen 12:9-11 25 mei 2014  
Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg, hield uw trouw mij staande, HEER. Toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel. Psalm 94:18,19 18 mei 2014  
Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Psalm 23:3 11 mei 2014  
Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.  Psalm 103:12 4 mei 2014  
Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger.  Romeinen 5: 15b 27 april 2014  
Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Openbaring 1:18a 20 april 2014  
Wie werkelijk rechtvaardig is vindt het leven, wie uit is op het kwaad de dood.  Spreuken 11:19  13 april 2014  
Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar – zegt de HEER, die zich over je ontfermt. Jesaja 54:10 6 april 2014  
Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in Eeuwigheid. Amen.  Romeinen 11:36 30 maart 2014  
De HEER zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen. 2 Timoteüs 4:18 23 maart 2014  
Moge de HEER je daarvoor rijkelijk belonen - de HEER, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht.  Ruth 2:12 14 maart 2014  
Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.  Marcus 11:24 9 maart 2014  
Want ik ben de HEER, je God, ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, ik zal je helpen. Jesaja 41:13 2 maart 2014  
want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Galaten 3:26, 27 23 februari 2014  
Elk woord van de HEER is getoetst, hij is een schild voor wie bij hem hun toevlucht zoeken. Spreuken 30:5 16 februari 2014  
Je hoeft niet bang voor hen te zijn, want het is de HEER, je God, zelf die voor jullie strijdt. Deuteronomium 3:22 9 februari 2014  
Ik gebied je dus: Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat de Heer, je God, staat je bij! Jozua 1:9 2 februari 2014  
Je kunt vertrouwen op de HEER, hij beschermt je tegen hinderlagen.  Spreuken 3:26 26 januari 2014  
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd. Psalm 139:1-3 19 januari 2014  
Jezus zegt: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. Johannes 11:25 12 januari 2014  
Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. Psalm 32:7 5 januari 2014  
Maak u geen zorgen voor de dag van morgen. Ook morgen zal God u weer geven wat u nodig hebt. Mattheüs 6:34a 29 december 2013  
maar wie op de HEER vertrouwt wordt met liefde omringd. Psalm 32:10b 22 december 2013  
Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn redding.  Psalm 62:2 15 december 2013  
Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u.  1 Petrus 5:7 8 december 2013  
Jezus zei: Ik ben de opstanding en het leven Wie in mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven  Johannes 11:25 1 december 2013  
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Mattheüs 11:28 24 november 2013  
want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht. Psalm 36:10 17 november 2013  
Maar onder al die omstandigheden hebben wij, dankzij Hem die zoveel van ons houdt, de overwinning!  Romeinen 8:37 10 november 2013  
zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Hebreeën 13:6 3 november 2013  
Zij die op u hopen worden niet beschaamd Psalm 25:3a 27 oktober 2013  
De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, hij kent wie bij hem schuilen. Nahum 1:7 20 oktober 2013  
U bent altijd mijn schuilplaats geweest, een toren te sterk voor de vijand. Psalm 61:4 13 oktober 2013  
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16 6 oktober 2013  
De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Psalm 23:1-3 29 september 2013  
Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. 1 Johannes 4:17 22 september 2013  
Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden. Johannes 21:25 15 september 2013  
16 Jezus vervolgde: ‘Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. 17 Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen: “Kom, want alles is klaar.” 18 Maar een voor een begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei: “Ik heb net een akker gekocht, die ik beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” 19 En een ander zei: “Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga ze keuren; tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” 20 Weer een ander zei: “Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen.” 21 Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: “Ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen.” 22 Toen de dienaar hem kwam melden: “Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, en nog is er plaats,” 23 zei de heer tegen hem: “Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn. Lukas 14:16-23 8 september 2013  
Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden Jesaja 40 28 1 september 2013  
Maar als wij onze zonden bekennen, mogen we op Hem vertrouwen, want Hij is rechtvaardig en zal onze zonden vergeven en ons schoonwassen van alles wat we verkeerd hebben gedaan. 1 Johannes 1:9 25 augustus 2013  
Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt. Psalm 130:4 18 augustus 2013  
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.  Mat. 11:28-30 11 augustus 2013  
Hij heeft ons het leven gegeven en onze voeten voor struikelen behoed. Psalm 66:9 4 augustus 2013  
Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. Handelingen 1:8 28 juli 2013  
Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus. Filippenzen 4:19 21 juli 2013  
Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jeremia 29:11 14 juli 2013  
Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis.  1 Johannes 1:5 6 juli 2013  
'Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.' Marcus 10:27 30 juni 2013  
HEER, hoog als de hemel is uw liefde, tot in de wolken reikt uw trouw. Psalm 36:6 23 juni 2013  
Onze hulp is in de naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.  Psalm 124: 8 16 juni 2013  
De HEER van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob.  Psalm 46:8 2 juni 2013  
Welnu, dit zegt de HEER: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij naam geroepen, je bent van mij! Jesaja 43:1 26 mei 2013  
Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. Psalm 91:11 19 mei 2013  
Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen. Marcus 11:24 27 april 2013  
‘Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’  Johannes 4:14 21 april 2013  
“groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus.” 2 Petrus 3:18 14 april 2013  
Kondig een vastentijd af en roep op tot een plechtige samenkomst, verzamel de oudsten en alle inwoners van het land in de tempel van de HEER, jullie God, en roep luid tot de HEER! Joël 1:14 7 april 2013  
Dan geeft de HEER antwoord als je roept; als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik.’ Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, Jesaja 58:9 31 maart 2013  
Ik wendde mij tot God, de Heer, en gaf me over aan gebed en smeekbeden, al vastend en rouwend. Daniël 9:3 24 maart 2013  
In alle provincies heerste onder de Joden diepe rouw zodra het bevel en de wet van de koning er bekend werden: ze vastten, huilden en weeklaagden, en velen hulden zich in een rouwkleed en legden zich neer in het stof. Esther 4:3 17 maart 2013  
“Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.” “Maar als jullie vasten, zorg dat niemand het ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.”  Mat. 6:6 10 maart 2013  
Daar bij het Ahawakanaal riep ik op tot een vasten, om ons te verootmoedigen voor onze God, en hem te smeken om een voorspoedige reis voor onszelf, voor onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen. Ezra 8:21 3 maart 2013  
Josafat schrok hevig en hij besloot de HEER om raad te vragen. Hij kondigde in heel Juda een vastendag af 2 Kron. 20:3 24 februari 2013  
Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet. Jeremia 33:3 17 februari 2013  
Elk woord van de HEER is getoetst, hij is een schild voor wie bij hem hun toevlucht zoeken.  Spreuken 30:5 10 februari 2013  
Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen.  Psalm 91:1 3 februari 2013  
want er staat: 'Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.' Romeinen 10:13  27 januari 2013  
Want wie één is geworden met Christus, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 2 Korintiërs 5:17 20 januari 2013  
“Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven.”  Johannes 14 : 6 13 januari 2013  
De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. Openbaring 22:17 6 januari 2013  
Bidt onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden 1 Thes. 5:16-18 30 december 2012  
Het is de HEER die redt!  Jona 2:10 23 december 2012  
Moge de HEER je daarvoor rijkelijk belonen - de HEER, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht.  Ruth 2:12 16 december 2012  
Ik zal mijn schapen en het land rondom mijn heuvel zegenen, en ik zal de regen op gezette tijden doen neerdalen. Het zal regen zijn die zegen geeft. Ezechiël 34:26 9 december 2012  
Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben 1 Korinthe 15:10 2 december 2012  
Ik vertrouw op uw liefde: mijn hart zal juichen omdat u redding brengt, ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen.  Psalm 13:6 25 november 2012  
Hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.’ Openbaring 1:17-18 11 november 2012  
Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven.  2 Thessalonicenzen 3:16  4 november 2012  
“Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.”  psalm 121:1 en 2 28 oktober 2012  
“Want op u, HEER, hoop ik, van u komt antwoord, mijn HEER en mijn God”.  Psalm 38:16 21 oktober 2012  
Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.  Johannes 10:10 7 oktober 2012  
Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen.  Spreuken 16:3 30 september 2012  
Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen, zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.  Psalm 34:16 23 september 2012  
Geen is er heilig als de HEER, er is geen andere god dan u, geen rots is er als onze God.  1 Samuel 2:2 16 september 2012  
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.  Johannes 14:27 9 september 2012  
Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen. Psalm 62:3 2 september 2012  
'Ik ben de alfa en de omega,' zegt God, de Heer, 'ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.' Openbaring 1:8 26 augustus 2012  
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!  Hebreeën 13:8 19 augustus 2012  
De HEER is mijn herder, mij ontbreekt niets.  Psalm 23:1 12 augustus 2012  
“Zoek je geluk bij de HEER, Hij zal je geven wat je hart verlangt.”  Psalm 37:4 29 juli 2012  
Want in zijn macht is de ziel van al wat leeft, in zijn macht de adem van het menselijk geslacht. Job 12:10a 22 juli 2012  
Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Filippenzen 4:13 15 juli 2012  
Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. Johannes 10:9 8 juli 2012  
‘Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, HEER, mijn rots, mijn verlosser’.  Psalm 19:15 1 juli 2012  
Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard Romeinen 8:18 24 juni 2012  
Vreest niet, want Ik ben je God, Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand Jesaja 41:10 17 juni 2012  
‘God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood Psalm 46:2 10 juni 2012  
Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.  Psalm 147:3 3 juni 2012  
Steeds houd ik de Heer voor ogen, hij is aan mijn zijde, ik wankel niet Handelingen 2:25b 27 mei 2012  
Hij vertrouwt je toe aan Zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat Psalm 91:11 13 mei 2012  
‘Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon.’  Psalm 37:5,6 6 mei 2012  
Gelukkig is de man die zoveel 'pijlen' heeft. Hij heeft de zekerheid ook in zijn ouderdom veilig te zijn Psalm 127:5 29 april 2012  
De HEER waakt over de hele aarde; iedereen die Hem met hart en ziel is toegedaan, biedt Hij krachtige hulp.  2 Kronieken 16:9 22 april 2012  
Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.  1 Johannes 4:9 15 april 2012  
En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.  Mattheüs 28:20 (NBG) 8 april 2012  
Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten.  Math 27:51 6 april 2012  
“Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.”  Romeinen 5:8 1 april 2012  
Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden.  Exodus 20:2 25 maart 2012  
Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in Eeuwigheid. Amen.  Romeinen 11:36 18 maart 2012  
Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.  Marcus 9:23b 11 maart 2012  
“Zoek mij en leef!”  Amos 5:4 4 maart 2012  
“…want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.”  Galaten 3: 26,27 26 februari 2012  
God is voor ons een veiligeschuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.  Psalm 46:2 19 februari 2012  
God is voor ons een veiligeschuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.  Psalm 46:2 12 februari 2012  
De HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid Psalm 121:8 5 februari 2012  
De HEER is een machtige God, een machtige koning, boven alle goden verheven. Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde, de toppen van de bergen behoren hem toe, van hem is de zee, door hem gemaakt, en ook het droge, door zijn handen gevormd.  Psalm 95:3-5 29 januari 2012  
Prijs de HEER, want hij is goed, zijn liefde kent geen grenzen.  Psalm 107:1 (Willibrordveraling) 22 januari 2012  
Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.  Psalm 119:105 15 januari 2012  
‘De HEER zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen’  II. Timotheüs 4:18 8 januari 2012  
‘Ik gebied je dus: Wees vastberaden en standvastig (NBG wees sterk en moedig), laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat de Heer, je God, staat je bij !  Jozua 1:9  1 januari 2012  
‘U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij. Uw hand rust op mij.’  Psalm 139:5 25 december 2011  
'Here, hemelhoog is uw goedertierenheid, uw trouw reikt tot de wolken.'  Psalm 36:6 18 december 2011  
Elk woord van de HEER is getoetst, hij is een schild voor wie bij hem hun toevlucht zoeken.  Spreuken 30:5 11 december 2011  
Elk woord van de HEER is getoetst, hij is een schild voor wie bij hem hun toevlucht zoeken.  Spreuken 30:5 4 december 2011  
Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard.  Hebreeën 4:12 20 november 2011  
'De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.’  Exodus 14:14 13 november 2011  
Zoek je geluk bij de HEER, hij zal je geven wat je hart verlangt.  Psalm 37:4 6 november 2011  
Is er ook maar iets voor de HEER onmogelijk?  Genesis 18:14 30 oktober 2011  
Maar onder al die omstandigheden hebben wij, dankzij Hem die zoveel van ons houdt, de overwinning!  Romeinen 8:37 16 oktober 2011  
“De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?”  Psalm 27:1 9 oktober 2011  
De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven.  Psalm 121:7 2 oktober 2011  
Want voor God is niets onmogelijk.  Lucas 1:37 25 september 2011  
Ik wens jullie vrede. Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit! Johannes 20: 19-23 11 september 2011  
335 items worden weergegeven