Huiskringen
Als gemeente hechten wij grote waarde aan huiskringen, zodat gemeenteleden ook doordeweeks onderdeel zijn van elkaars leven. Een huiskring is een plek waar je altijd binnen kunt stappen en waar je thuis bent. Je leert nieuwe mensen kennen, bemoedigt, inspireert en bid met elkaar. Binnen een kring krijgen discipelschap en zorg voor elkaar handen en voeten. Op deze wijze hoeft niemand zich alleen te voelen in een relatief grote gemeente.Wat is een huiskring?
De gemeente als gezin functioneert in huiskringen (Handelingen 2:46). We zien in Handelingen 2 een aantal elementen die ons richting kunnen geven voor de kringen. Zo zien we dat er werd volhard in het onderwijs van de apostelen, werd volhard in de gemeenschap, er werd gezamenlijk avondmaal gevierd, er werd volhard in het gebed en er was zorg voor de onderlinge noden. Deze groepen kwamen eensgezind bijeen, van huis tot huis, met een grote aandacht voor gezamenlijk eten, er was vreugde en eenvoud van hart, er was aanbidding voor God en daardoor vonden zij genade bij het volk (zichtbaar) en groeiden zij in aantal (getuigenis).

Wanneer zijn de huiskringen?
Een huiskring komt doorgaans een keer in de twee weken bij elkaar. De schoolvakanties worden in principe vrij gehouden van gemeenteactiviteiten en dus ook van huiskringavonden. Voor de betrokkenheid en belastbaarheid van gemeenteleden is het van belang dat er niet te veel activiteiten tegelijkertijd gepland worden met de huiskringen. Voor de structuur van de huiskringen is het belangrijk dat daar zo veel mogelijk continuïteit in zit. In het seizoen 2017-2018 gaan we starten met het houden van kringavonden in de even weeknummers. Op deze wijze heeft iedere kring in dezelfde week een kringavond. De dag van de kringavond kan dan binnen die week per kring zelf bepaald worden. Dat biedt de gelegenheid om in de andere (oneven) weken andere gemeenteactiviteiten te plannen zoals bijvoorbeeld een gemeenteavond. Het hebben van een taak in de gemeente vormt dan geen belemmering voor deelname aan een kring en activiteiten van de gemeente zijn dan minder vaak ‘dubbel gepland’.

Waar kan ik mij aanmelden?
Op dit moment zijn er 15 kringen die op verschillende avonden bijeenkomen. Mocht u graag naar een huiskring willen meld u zich dan aan bij Marcel en Deborah Versteeg via kringen@eg-ermelo.nl of vul het reactieformulier in.