Financiën‎ > ‎

ANBI

 Naam:  Evangeliegemeente Ermelo 
 Samenkomstadres: Paul Krugerweg 50, 3851 ZJ Ermelo
 Postadres: Postbus 406 3850 AK Ermelo
 Internet: www.eg-ermelo.nl
 E-mail: secretariaat@eg-ermelo.nl 
 RSIN/fiscaalnummer: 804022914

Evangeliegemeente Ermelo
De Evangeliegemeente Ermelo is een kerkgenootschap. De gemeente is gevestigd in de burgerlijke gemeente Ermelo. De gemeente bezit als kerkgenootschap rechtspersoonlijkheid overeenkomstig artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is zodanig erkend naar Nederlands recht. De gemeente functioneert zelfstandig en is niet aangesloten bij een bovenlokaal kerkgenootschap.

De gemeente is een gemeente van Jezus Christus, een nieuwtestamentische gemeenschap van discipelen van Jezus. De gemeente is in haar identiteit een evangelisch-charismatische gemeente:
 • Evangelisch: de gemeente heeft als grondslag de Bijbel als het door de heilige Geest geïnspireerde Woord van God dat waarheid is, en aanvaardt de Bijbel als basis voor het functioneren van de gemeente en haar leden.
 • Charismatisch: de gemeente gelooft dat de heilige Geest heelt, herstelt, versterkt en vernieuwt. De heilige Geest is leidend en soms grensverleggend in de gemeente en het persoonlijke leven van haar leden.
De visie van de gemeente is: Jezus’ leven ontvangen en doorgeven. 

Elke zondagmorgen vanaf 10.00 uur is een samenkomst op het hierboven genoemde adres in de aula van Christelijk College Groevenbeek in Ermelo. Door-de-weekse activiteiten worden veelal gehouden in het "Westerhonk", Dokter Scheurerlaan 1, 3853 KA Ermelo.

Het beleidsplan
De gemeente stelt zich ten doel om in de kracht van de heilige Geest:
 1. God te verheerlijken als Vader, Zoon en heilige Geest;
 2. Jezus te erkennen als Heer en hoofd van Zijn lichaam, de gemeente;
 3. zichzelf op te bouwen in het geloof, naar de gaven die God ieder lid gegeven heeft;
 4. discipelen te maken als voortzetting van het werk van Jezus;
 5. zichzelf uit te breiden door gelovigen op grond van hun geloof in de gemeente op te nemen;
 6. te getuigen van Jezus in woord en in daad, zowel dichtbij als wereldwijd;
 7. de maatschappij en onze medemensen te dienen;
 8. zorg te dragen voor de schepping.   

De middelen waarmee de gemeente haar doel wil bereiken zijn:

 1. het houden van zondagse samenkomsten en andere samenkomsten;
 2. het onderhouden van de twee instellingen die Jezus aan de gemeente heeft gegeven: de doop door onderdompeling op grond van getuigenis van geloof en het avondmaal;
 3. het vormen van huiskringen met de leden van de gemeente;
 4. het houden van Bijbelstudie, toerusting en gebed;
 5. het verlenen van pastorale zorg;
 6. het uitdragen van het evangelie door zending, evangelisatie, diaconie en andere missionaire activiteiten;
 7. het organiseren en opzetten van speciale activiteiten die een of meerdere doelen van de gemeente dienen.
Alle middelen die de gemeente inzet om haar doelen te bereiken, richten zich op verdieping van het geloof, verbinding in relaties en de verspreiding van het evangelie.

Leiding / functie van bestuurders
De gemeente wordt vertegenwoordigd door de oudstenraad. De oudstenraad is eindverantwoordelijk voor alle geestelijke, organisatorische en materiële zaken in de gemeente. De oudstenraad bestaat, naast de voorgaand oudste, uit minimaal drie tot oudste benoemde leden van de gemeente.

Beloningsbeleid
De Evangeliegemeente Ermelo wordt hoofdzakelijk door vrijwilligers gedraaid die hiervoor geen geldelijke vergoeding ontvangen. Er zijn 4 parttime medewerkers/sters in dienst (secretariaat, jeugdwerk, kinderwerk en een gemeente opbouwwerker). Er wordt beloond op basis van door de ABC-gemeente gehanteerde loontabel "Kerkelijk werker". Daarnaast is er sinds september 2017 een 'voorgaand oudste' full time in dienst getreden. Hij wordt beloont conform de door de ABC-gemeenten gehanteerde loontabel "Voorganger".

Verslag activiteiten 2017:
In 2017 zijn wekelijks zondagse samenkomsten georganiseerd. Er is dan een samenkomst voor volwassenen in de aula van voornoemde school, er zijn kindersamenkomsten voor de basisschool groepen en er is baby en peuter opvang in de klaslokalen.

Het gemeentelijke jaar is in september 2017 van start gegaan door een gemeenteweekend waarbij alle leden / bezoekers en hun gezinnen van de gemeente zijn uitgenodigd om samen door middel van diverse activiteiten voor jong en oud het jaar te beginnen. Dit weekend werd gehouden in Christelijk College Groevenbeek, Paul Krugerweg 50 in Ermelo.

In 2017 zijn de huiskringen ook weer regelmatig bij elkaar gekomen. Een huiskring bestaat uit ongeveer 8-12 personen die meestal tweewekelijks met elkaar zingen, Bijbelstudie doen, het jaarthema van de gemeente behandelen en andere opbouwende activiteiten met elkaar realiseren. Ook om elkaar beter te leren kennen en er in geestelijk en praktisch opzicht voor elkaar te zijn.

In 2017 zijn er 3 gemeenteavonden gehouden. Een gemeenteavond is tevens een algemene ledenvergadering waarbij het financiële verslag, de begroting en het verslag van de kascommissie wordt besproken. De oudstenraad heeft verantwoording over het gevoerde beleid afgelegd en er zijn andere, gemeente specifieke, zaken besproken en besloten.


Financieel – verkorte staat van inkomsten en uitgaven
Voor de begroting 2016 / 2017 klikt u hier.
Voor de resultatenrekening 2015 / 2016 klikt u hier.

Toelichting op deze staat van inkomsten en uitgaven: De Evangeliegemeente Ermelo is een zendingsgerichte gemeente. Daarom wordt een substantieel deel van de inkomsten aan zendingsactiviteiten besteed. Naast de bedragen voor het eigen gemeentewerk zijn er reserves opgenomen voor een eigen gebouw, reizen van zendelingen en een algemene reserve. De personele kosten in 2016/2017 zijn hoger begroot vanwege een nog te recruteren eigen, vaste voorgaand oudste in de loop van 2017.

Ċ
Albert Jan Bolwijn,
1 mei 2017 01:52
Ċ
Albert Jan Bolwijn,
1 mei 2017 01:52