Financiën
Team financiën regelt alle financiële zaken, contracten en arbeidsovereenkomsten van de Evangeliegemeente Ermelo. Van alle gedane financiële boekingen volgt periodiek verslaglegging naar oudstenraad, teamleiders en leden. Er wordt gewerkt vanuit een jaarbegroting. Het boekjaar loopt van september t/m augustus. Begroting en resultatenrekening worden door de gemeentevergadering goedgekeurd. De gemeentevergadering stelt een kascommissie aan die de boekhouding controleert en hierover verslag uitbrengt aan de gemeentevergadering. In de kascommissie zitten roulerend gemeenteleden.


Financiële bijdragen
Financiële bijdragen kunnen geregeld worden door middel van:
  • Een donatie in de collecte tijdens de zondagse samenkomst;
  • Een automatische overboeking. U maakt zelf in uw bankprogramma periodiek (bij voorkeur maandelijks) uw bijdrage over op rekeningnummer NL04INGB0003829702 of NL39ABNA0471522678;
  • Een machtiging. Door het invullen van een machtigingskaart geeft u toestemming aan de Evangeliegemeente Ermelo periodiek (bij voorkeur maandelijks) een bedrag te incasseren. Wilt u de machtiging wijzigen, dan kunt u een e-mail sturen naar het hieronder genoemde e-mail adres;
  • Een periodieke schenkingsovereenkomst. Normaal gesproken zijn alleen donaties aan goede doelen van de belasting aftrekbaar, als die hoger zijn dan 1 procent van uw inkomen. Als u uw gift voor 5 jaar laat vastleggen in een periodieke schenkingsovereenkomst, is dit gehele bedrag aftrekbaar. Dit kan tegenwoordig zonder notaris. Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en de leeftijd van u beiden. Dit voordeel kan oplopen tot 52% van uw totale gift. Indien u meer informatie hierover wilt hebben kunt u een e-mail sturen naar het hieronder genoemde e-mail adres.
ANBI
De Evangeliegemeente Ermelo heeft een ANBI status. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven en schenken. Uw financiële bijdrage kunt u als gift opgeven aan de belastingdienst waardoor het aftrekbaar is van de inkomsten belasting. Bekijk de ANBI-pagina voor meer informatie over de Evangeliegemeente Ermelo als ANBI.

Declaraties
Alleen de oudsten en de teamleiders kunnen declaraties indienen bij team financiën. Het liefst door een e-mail te sturen naar het hieronder genoemde e-mail adres. Geef daarbij duidelijk aan ten laste van welk budget het moet gaan, naar welk rekeningnummer het bedrag moet worden overgemaakt en voeg de originele nota toe – ingescand als bijlage.

Financiële verantwoording
Voor de begroting 2017-2018 klikt u hier.
Voor de resultatenrekening 2016-2017 klikt u hier.

Toelichting op deze staat van inkomsten en uitgaven: De Evangeliegemeente Ermelo is een zendingsgerichte gemeente. Daarom wordt een substantieel deel van de inkomsten aan zendingsactiviteiten besteed. Naast de bedragen voor het eigen gemeentewerk zijn er reserves opgenomen voor een eigen gebouw, reizen van zendelingen en een algemene reserve.

Contact
Alle communicatie met team financiën verloopt via het e-mail adres: financien@eg-ermelo.nl.
Subpagina''s (1): ANBI
Ċ
Albert Jan Bolwijn,
13 feb. 2018 05:59
Ċ
Albert Jan Bolwijn,
13 feb. 2018 06:00
ĉ
SEPA.docx
(91k)
Albert Jan Bolwijn,
5 jul. 2017 06:48
Ċ
SEPA.pdf
(151k)
Albert Jan Bolwijn,
5 jul. 2017 06:48